Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Informacje ogólne

Korzystając z serwisu Oxword Academy i powiązanych aplikacji mobilnych, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://www.szkola-jezykowa.orgl/regulamin/ oraz polityki prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem https://www.szkola-jezykowa.org

Właścicielem serwisu Oxword Academy(zwanym dalej Usługodawcą) jest:

Oxword Academy Aneta Golisz
ul Batalionów Chłopskich 36
26-900 Kozienice
NIP 7962252990
REG: 671926210

2. Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. Korzystanie z niektórych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów. Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać wymagania techniczne opisane w załączniku Wymagania techniczne.

3. Konta Użytkowników

Użytkownikiem serwisu Oxword Academy może być wyłącznie osoba fizyczna. Założenie konta w serwisie Oxword Academy jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji platformy oraz do ograniczonych funkcjonalnie wersji płatnych wybranych kursów. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązuje się w ciągu 7 dni od założenia konta aktywować je poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego w otrzymanej wiadomości e-mail. W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail, poprzez aktualizację danych konta w serwisie. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić rodzic lub opiekun prawny. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie lub odsprzedaż posiadanego konta innym osobom. Nazwa konta (login) nie może być słowem powszechnie uznanym za obraźliwe, ani godzić w niczyje dobre imię. Niedozwolone jest używanie jako nazwy konta adresu strony internetowej, ani napisów będących znakami towarowymi lub mogącymi naruszać prawa osób trzecich. Analogiczne ograniczenia dotyczą także zdjęcia (awatara) przypisanego do konta. Kursy wymagające konta do facebook (grupy na FB) powinny posiadać minimum imię użytkownika

Dobre obyczaje i bezpieczeństwo
Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach serwisów Usługodawcy powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać treści bezprawnych, ani nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania serwisów, bądź też szkodzą innym Użytkownikom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta. W przypadku dostępu do informacji osoby postronnej administrator kursu lub grupy Facebook zastrzega sobie prawo do usunięcia osoby z grupy lub kursu. W czasie spotkań na żywo obowiązuje włączona kamerka, aby prowadzący miał stały kontakt z uczestnikiem.

Odnośniki w wiadomościach wysyłanych do Ciebie
Dla Twojej wygody, odnośniki w wiadomościach e-mail wysyłanych do Ciebie (w tym zm informacjami o promocjach, informacjami o Twoich postępach w nauce, informacjami o nowych materiałach w serwisie, informacjami dotyczącymi Twojego konta) mogą zawierać parametry powodujące automatyczne zalogowanie na Twoim koncie. Dlatego nie należy udostępniać treści tych wiadomości innym osobom.

4. Płatności i abonamenty

Rodzaj i zakres świadczonych usług
Usługodawca oferuje serwisy internetowe i aplikacje związane z nauką języków obcych, e-learningiem, metodami efektywnej nauki oraz słowniki internetowe. Świadczone drogą elektroniczną usługi obejmują bezpłatne prowadzenie konta w serwisie, a także odpłatnie dostęp do treści cyfrowych (takich jak kursy wybranych języków, egzaminy, testy, aplikacje mobilne). Dokładniejsze informacje na temat odpłatnych usług znajdują się na stronach poszczególnych produktów.

Płatności za kursy dostępne w pakietach
Płatność za dostęp do wybranego kursu dokonywana jest z góry na zadany okres lub w ratach w wysokości zgodnej z cennikiem serwisu lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji. W przypadku osób zamawiających kursy bezpośrednio od Usługodawcy, uruchomienie dostępu do opłaconej usługi następuje po otrzymaniu przez nas potwierdzenia wpłynięcia należności od pośrednika płatności, bądź zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym. W przypadku klientów indywidualnych okres pakietu liczony jest od daty aktywacji dostępu do usługi. Po wygaśnięciu opłaconego okresu pakietu dostęp do treści opłaconego kursu jest blokowany. Użytkownik nie ma obowiązku przedłużania pakietu na kolejny okres, ani też przesyłania do Usługodawcy powiadomień o rezygnacji z kursu (o ile nie zawarł odrębnej umowy na korzystanie z platformy Oxword Academy, która stanowi inaczej).


Faktury VAT
Ceny kursów podane na stronie uwzględniają podatek VAT w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. Aby otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane transakcji której ma dotyczyć faktura, nazwa i adres nabywcy, numer NIP).

5. Gwarancja satysfakcji i rekompensaty za przerwy w działaniu

Usług
Zależy nam, żebyś był zadowolony z naszych usług. Dokładamy wszelkich starań, aby serwis działał niezawodnie. W sytuacjach gdy konieczne będzie przeprowadzenie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych powodujących przerwę w dostępie do usług, dołożymy starań, aby czas niedostępności nie przekroczył jednorazowo 8 godzin. W przypadku zawinionych przez Usługodawcę przerw lub istotnych utrudnień w dostępie do usług, trwających łącznie dłużej niż 8 godzin w miesiącu kalendarzowym, Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia abonamentu na wykupione usługi o długości równej okresowi czasu przez jaki te usługi były niedostępne, w zaokrągleniu w górę do pełnego dnia. Warunkiem uzyskania rekompensaty jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności serwisu Oxword Academy lub jego istotnej części najpóźniej do końca miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wystąpiła awaria. Udzielona gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Konsumenta z tytułu nienależytego wykonania umowy.

6. Moderowanie publikowanych treści
W ramach pakietu Usługodawca udostępnia Private Room wraz z chat room mające służyć wymianie między Użytkownikami informacji związanych z nauką języków obcych W celu zachowania porządku i zapewnieniu atmosfery wzajemnego szacunku, Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania:

wiadomości naruszających przepisy prawa, wzywających do nienawiści, propagujących przemoc lub zawierających nieprawdziwe informacje,

wiadomości o obraźliwym charakterze, wątków zawierających kłótnie bądź ataki personalne,

wiadomości mogących naruszać dobre imię serwisu lub osób trzecich,

wiadomości o charakterze reklamowym, promujących konkurencyjne produkty lub zawierających odnośniki do zewnętrznych serwisów,

wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, bądź niezgodnych z tematyką danej kategorii,

wiadomości duplikujących treść innych wątków lub komentarzy, próśb o sprawdzenie prac umieszczonych w innym wątku lub udzielenie odpowiedzi na pytanie umieszczone w innym wątku,

wiadomości niezwiązanych z nauką języków obcych Zamieszczanie wyżej wymienionych wiadomości traktowane będzie jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może skutkować blokadą możliwości publikowania treści na czacie Private Room i komunikacji z innymi użytkownikami. W przypadku powtarzających się naruszeń, konto danego Użytkownika może zostać zablokowane.

7. Własność intelektualna

Informacje, dane i materiały zawarte w serwisach internetowych i aplikacjach Usługodawcy są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej. Treści udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub korzystające z kursu w ramach licencji grupowej. Osoby posiadające opłacony pakiet mogą drukować materiały z serwisu do użytku osobistego, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych kursów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

8. Okres obowiązywania umowy oraz tryb i warunki jej rozwiązania

Umowa prowadzenia konta Użytkownika w serwisie
Umowa prowadzenia konta Użytkownika w jednym z naszych serwisów zawierana jest nieodpłatnie i obowiązuje na czas 365 dni od zakupu kursu. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z serwisu i skasować założone konto, korzystając z odpowiedniej funkcji na stronie Ustawienia konta. Można także przesłać taki wniosek do nas na adres e-mail lub adres pocztowy podany na stronie Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który nie przestrzega zasad niniejszego Regulaminu,

usunięcia konta Użytkownika lub części danych na koncie Użytkownika, który nie logował się w serwisie przez dłużej niż 1 rok.


Umowa udostępnienia płatnych kursów językowych
Umowy udostępnienia poszczególnych płatnych kursów zawierane są na czas określony, nie krótszy niż jeden miesiąc, zgodnie z treścią wybranej przez Użytkownika oferty. O ile przy zawieraniu umowy nie zaznaczono wyraźnie inaczej, nie ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres.


Prawo odstąpienia od zawartej umowy
Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia o rezygnacji z zakupu na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt. W razie odstąpienia od umowy, uważana jest ona za niezawartą. Zwrot wpłaty powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot nastąpi za pośrednictwem tej samej formy, jaką została dokonana dana płatność, chyba że Użytkownik uzgodni z nami inną formę realizacji zwrotu. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko w sytuacji, gdy Użytkownik nie rozpoczął jeszcze korzystania z zakupionej usługi.


Historia nauki na koncie

Po upłynięciu ważności płatnego pakietu na jeden z kursów, historia nauki będzie przechowywana do pół roku od daty Twojego ostatniego logowania na platformie. Jeśli więc w tym czasie zdecydujesz się na ponowne zamówienie kursu, będziesz mógł go kontynuować, nie tracąc historii przerabianych wcześniej lekcji, ćwiczeń i powtórek (o ile dane elementy będą w dalszym ciągu dostępne w ramach zamówionej usługi). Dostępna jest także funkcja resetowania zapisanych informacji o postępach.

9. Reklamacje

Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

nazwę konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,

przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,

podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie Kontakt lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia, o ile stosowne przepisy nie wyznaczają innego terminu. W szczególnych przypadkach, tj. gdy rozpatrzenie zgłoszenia wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń ze strony Usługodawcy lub napotka obiektywne przeszkody niezależne i niezawinione przez Usługodawcę, termin rozpoznania zgłoszenia może ulec wydłużeniu, jednakże nie dłużej niż o 14 dni. W sytuacji, w której do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne jest uzyskanie od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień, termin na ustosunkowanie się do zgłoszenia ulega dodatkowo przedłużeniu o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.

10. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi. W przypadku istotnych zmian w Regulaminie Usługodawca powiadomi Użytkowników wysyłając powiadomienie na adres e-mail powiązany z kontem w Serwisie i/lub w formie wiadomości systemowej na platformie. Zmiany w regulaminie stają się skuteczne w ciągu 7 dni od poinformowania o nich Użytkownika. W przypadku braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w Regulaminie, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

Załączniki:

1. Polityka prywatności

2. Wymagania techniczne

Angielski EXAMS

FREE
VIEW